Specialisten in familierecht en strafrecht

Locatie

Adelheidstraat 8

2595 ED Den Haag

Tel: 070-3818915

Fax: 070-3855451

Mail: info@wswadvocaten.nl

Laatste nieuws

Wettelijke indexering 2016

Met ingang van 1 januari 2016 heeft de minister van Justitie bepaald dat de indexering 1,3 % zal bedragen. Met dit percentage gaat derhalve de kinderalimentatie en partneralimentatie omhoog. Deze verhoging is van rechtswege verschuldigd; met andere woorden deze verhoogde bijdrage is automatisch verschuldigd voor alle vastgestelde alimentatiebedragen opgelegd door de rechter of overeengekomen tussen partijen.

Nieuwste Column

Vechtscheidingen - wie doet er wat aan? (september 2013) 

(Alle columns staan onder 'familierecht')

 

WSW Advocaten

WSW Advocaten is een klein en persoonlijk kantoor met drie gespecialiseerde advocaten dat zich bevindt tegenover de rechtbank Den Haag. Het kantoor bestaat sinds 1999, en werkt sinds 2005 in de huidige samenstelling. Ons kantoor is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar.  

Specialisten

Voor een goede en gedegen vertegenwoordiging in uw zaak vinden wij het noodzakelijk om ons te specialiseren. Dat hebben we sinds de oprichting in 1999 dan ook gedaan en we volgen alle ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak op de voet. WSW Advocaten onderscheidt zich vanwege de specialisatie en het feit dat er door het hele land wordt geprocedeerd. Wij richten ons volledig op de volgende rechtsgebieden:

-         het familierecht

-         het strafrecht en jeugdstrafrecht

-         civiele cassatie (met nadruk op het familierecht)

Vanwege onze jarenlange ervaring en kennis van zaken kunnen we uw belangen vakkundig behartigen. Wij nemen nieuwe zaken aan, en nemen ook zaken over van andere advocaten.

Wij vertegenwoordigen in zaken op basis van uurtarief en op basis van gefinancierde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging. 

Familierecht

In familiezaken treden wij veel op voor vaders en moeders die een goede omgang met hun kind willen en daarbij problemen ondervinden. Mede hierdoor hebben wij sinds de oprichting van ons kantoor intensief contact met de Stichting Dwaze Vaders.

Problemen bij een omgangsregeling (tegenwoordig wordt dit een zorgregeling genoemd) komen voor bij echtscheidingen of bij een beëindiging van de samenwoning. Ook indien de ouders niet hebben samengewoond, dient er een omgangsregeling of zorgregeling te worden overeengekomen of worden vastgesteld. Het is daarbij belangrijk dat er ook wordt gekeken naar een informatieregeling en een consultatieregeling, iets dat ouders en advocaten nog wel eens vergeten te regelen.

Tegenwoordig kunnen ouders een zorgregeling maken aan de hand van een ouderschapsplan. In een echtscheidingsprocedure is dat zelfs verplicht. Komt u daar niet samen uit, dan dient u de gang naar de advocaat, rechtbank of mediator te maken. Of het ouderlijk gezag nu bij ouders gezamenlijk ligt (gezamenlijk gezag) of niet, het bereiken van overeenstemming in een ouderschapsplan is helaas eerder uitzondering dan regel. En als er al overeenstemming is, dan wordt verwacht dat u in het ouderschapsplan ook nog de kinderalimentatie regelt. Het berekenen en vaststellen van kinderalimentatie is echter niet zo makkelijk als het lijkt, en juridische bijstand is daarvoor noodzakelijk. Zo moet de behoefte van uw kind worden vastgesteld, en moet er een draagkrachtberekening worden gemaakt. Op basis van ons kantoorformulier kunnen we met u tot een advies en berekening komen.

Daarnaast zijn er in het familierecht vele andere problemen waar ouders zelf niet uit kunnen komen, en waarvoor gespecialiseerde rechtsbijstand noodzakelijk is. Wat bijvoorbeeld te doen als u een geschil heeft over de opvoeding of de zorgregeling? Dat geschil kunt u, indien er gezamenlijk gezag is, voorleggen aan de rechtbank (door middel van een 253a procedure). En wat te doen als er een probleem met de partneralimentatie is? Of de alimentatie kan niet meer worden betaald? In dat soort zaken dient ook de behoefte berekend te worden, en dient er een draagkrachtberekening te worden gemaakt om een wijziging van de alimentatie te beoordelen. De verdeling van de inboedel is ook iets dat problemen kan opleveren, het is belangrijk dat u daar snel bij bent. Dan zijn er nog ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen (UHP) van kinderen. Die zaken kunnen snel op een zitting komen, en kunnen grote gevolgen hebben voor het hele gezin. Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op. Doorgaans kunt u dan direct bij ons terecht. Omdat wij tegenover de rechtbank Den Haag zitten, kunnen wij u snel en adequaat bijstaan. 

Strafrecht

In strafzaken treden wij eveneens door het hele land zowel op voor volwassenen als voor minderjarigen. Het jeugdstrafrecht is een speciaal gebied op ons kantoor, aangezien er een verband is met het familierecht. Bij jeugdstrafzaken spelen soms ook ondertoezichtstellingen en (gesloten) uithuisplaatsingen een rol.

Wij kunnen u voorts bijstaan in alle commune strafzaken (diefstal, fraude, stalking, opiumzaken, geweldsdelicten, zedendelicten, levensdelicten, rijden onder invloed, onttrekking aan het ouderlijk gezag, wederrechtelijke vrijheidsberoving enz.), zowel bij de enkelvoudige (politierechter) als de meervoudige kamer. Ook bij transactiezittingen, waarbij het OM een voorstel doet om strafvervolging te voorkomen (TOM zitting voor volwassenen, TRIP zitting voor een minderjarige), kunnen wij u bijstaan. Tenslotte bij hoger beroep zaken, mits haalbare kaart, staan we u graag bij. 

Cassatie

De cassatiezaken worden binnen WSW Advocaten alleen door mr. Van Weegberg gedaan. Hierbij gaat het om 'juridisch technische' zaken die worden gevoerd bij de Hoge Raad. 

 
 

Kinderalimentatie na 1 januari 2015 vaak te hoog, nieuwe beoordeling loont

 

Per 1 januari 2015 zijn een aantal zaken gewijzigd, die van invloed kunnen zijn op de te betalen kinderalimentatie.

Ten eerste is het fiscaal voordeel voor de alimentatieplichtige (veelal de vader) verdwenen, dat in beginsel leidt tot een lagere draagkracht.

Ten tweede is de alleenstaande ouderkorting voor de alimentatiegerechtigde (veelal de moeder) vervallen en daarvoor in de plaats is gekomen de zogenaamde 'alleenstaande ouderkop', die onderdeel uitmaakt van het kindgebonden budget.

Dit kindgebonden budget zal stijgen, waardoor de behoefte van uw kind/kinderen aan kinderalimentatie in beginsel zal dalen.

Echter, er kunnen in de periode tussen nu en de beschikking of onderlinge afspraak ook meer zaken gewiijzigd zijn, die van invloed kunnen zijn op de draagkracht van beide ouders, zoals andere baan, ander inkomen, verhuizing, samenwoning met nieuwe partner etc.

De exacte invloed op de hoogte van de kinderalimentatie dient dus berekend te worden.

Wij adviseren u, indien u dit wenst, contact op te nemen met ons kantoor voor meer informatie.